سرعت اجرا

تجربه به ما نشان داده با افزایش زمان اجرا، کیفیت طراحی وب کاهش میابد.

گرچه جمله بالا عبارتی عجیب بنظر میرسد اما بخشی از واقعیت است. آمارها به ما نشان داده بسته به نوع پروژه اگر مدت زمان اجرا بیش از میزان معینی شود، کیفیت پروژه دچار آسیب میشود. به همین دلیل یکی از نکات مورد توجه ما پایبندی به برنامه زمانی اولیه است.